fredag 18 september 2020

Hur kan vi arbeta med arkiven på nya sätt

 I projektet AIDA II- arkiv som aktör i samtiden ställer vi några frågor

• Hur kan studenter, forskare och andra användare av arkiven få tillgång till material på nya sätt?
• Hur kan vi ”indigenisera” arbetet vid arkiven för att anpassa det till en samisk praktik?

En aspekt av frågan hur vi kan arbeta med arkiven på nya sätt har framträtt i samarbetet med de vetenskapliga assistenterna vid Sami allaskuvla. Det finns många forskare och konstnärer använder arkivstudier som en del av arbetsprocessen. Katarin Pirak Sikku, en av dem som etablerat sitt arkiv, är ett exempel på en konstnär som utgår från arkivstudier i sitt konstnärskap. Institutionerna i sin tur, tillhandahåller materialet. På så sätt är Laila Kuhmunen och Berit Kristine Andersen Guvsáns studier av slöjdarnas och konstnärernas arkiv inget nytänkande. Som en del av arbetet vid Sami allaskuvla skall Laila och Berit fördjupa sig i de arkiv som har etablerats vid Ájtte museum och Samearkivet. En fördjupning i andra slöjdares och konstnärers arkivalier bli nu en inspirationskälla till deras egna konstnärliga skapande. I projektet AIDA II följer vi Laila och Berits arbetsprocesser och vi kommer alla att se det färdiga resultatet vid en utställning 2022.

Laila Kuhmunens konstnärlig projekt, höst 2020
AIDA II - arkiv som aktörer i samtiden

Det unika och utvecklande i anslutning till deras vistelse vid Ájtte museum har istället varit våra samarbeten och samtal kring arkiven, som i sin tur kan leda till nya praktiker och tankesätt för oss på museet. För mig personligen har det intressanta varit att följa Lailas och Berits väg in i arkiven. Hur de sakta med säkert arbetet sig genom lager efter lager i det material som utgör arkiven. Hur de utbrister: ”Man kommer så oerhört nära dessa människor!”. Att få se hur en relation etableras till de olika slöjd- och konstnärskapen genom de fysiska materialen i arkiven. Vidare hur arbetet stannar upp inför en anteckning eller skiss och frågan hur man skall förhålla sig till arkivalien, följt av diskussioner om hur man bäst refererar till arkivmaterial i den egna skapandeprocessen. Jag har blivit förvånad över i hur liten utsträckning föremål och fotografier varit källor till inspiration. Kan det vara för att duodje, fotografier och film är något som de själva uttrycker sig genom? Är det för att vi i vår tid översköljs av bilder på objekt? Istället nämns arkivalier som tidningsklipp, kataloger och tackkort för den levererade slöjden som inspirationskällor. Materialen gör intryck. Deras arbete är inte bara värdefullt för oss på museer och arkiv, vi bidrar också till deras kunskapsuppbyggnad. Både Laila och Berit har upptäckt att arkiven, som en del av det gemensamma kulturarvet, utgör en enorm resurs. Att ge tillbaka av den egna erfarenheten har varit självklar genom möten med studenterna vid Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk. Jag ser fram emot fortsatta samtal.
 

Anna Westman Kuhmunen
Koordinator för projekt och nationell projektledare vid Ájtte museumNext in AIDA:
Online Seminar 13.10.2020
Curating duodje and dájdda exhibtions
http://arkisto.fi/aida/curating-duodje-and-dajdda-13-10-2020