torsdag 28 maj 2020

Ođđa mielbargi AIDA II prošeavttas Sámi Allaskuvla bokte

Bures!
Mun lean Guhmusa Laila Susanna  ja lean Johkamohkis eret. Lean ođđa mielbargi AIDA II-prošeavttas miessemánu vuosttaš beaivvi rájis. Dat lea miellagiddevaš go lean ožžon vejolašvuođa searvat prošektii dieđalaš veahkkin. Mannan čavčča gergen iežan duoji masterbargguin, ja dát bargu addá munnje vejolašvuođa joatkit ovdánit mu duodjedoaimmain.
Juste dál lean Ájtte museas oahpasmuvvamin mat gávdnojit AIDA I arkiivvas.  Juste dál letne Ájtte musea AIDA II  proseaktamielbargiin Guhmusa Elinain sirdimin duojáriid dávviriid ođđa arkiivalatnjii. Dáno oahpásmuvan dál jo mii gávdno arkiivas.  Juohke duojára arkiiva sáhttá čájehit movt sin bargovuohki lea ovdánan. Duojára arkiiva, nugo mun jurddašan, muittuha ja govahallá giissá. Giisái seastá árvvolaš duodjemáhtu mat sáhttet leat ávkiin buolvvas bulvii. 

***

Jag heter Laila Susanna Kuhmunen och jag är från Jokkmokk. Sedan 1 maj är jag en ny Áida II projektmedarbetare. Det är spännande att jag fått möjligheten att delta i projektet som vetenskaplig assistent. Hösten 2019 tog jag min masterexamen i Duodji vid Sámi allaskuvla, detta projektet ger mig möjlighet att utveckla mitt skapande.

Just nu är jag på Ájtte museum och blir bekant med AIDA I arkiven. Tillsammans med kollegan Elina Kuhmunen har vi påbörjat förflyttningen av arkivmaterialen till den nya lokalen. Varje duojárs arkiv kan visa hur deras duodjiprocess har utvecklats. Duojárens arkiv kan enligt mina tankar, ses som en metarforisk Giisá. I giisán sparar man värdefull  duodjikunskap som senare kan användas till kommande generationer.  

Oaidnaleapmái!

Govva: Carl Johan Utsi

fredag 22 maj 2020

Oahpes doahpagat ođđasit guorahallamis - AIDA II -prošeavtta ođđa bargi muitala iežas birra

Bures! Mun lean Tiina-Maria Aalto, AIDA -prošeavtta ođđa prošeaktabargi Sámi Arkiivvas Anáris. Mun buvttán prošektii iežan máhtu gráfalaš plánemis, dáidagis ja duojis, buvttadeamis ja searvvušprošeavttain. AIDA -prošeavttas mu bargun lea ee. plánet ja dahkat gráfalaš materiálaid, čohkket arkiivvaid ja maiddái beaivádit ja ovddidit prošeavtta neahttasiidduid (www.arkisto.fi/aida) ovttas eará AIDAlaččaiguin.

torsdag 30 april 2020

Ođđa mielbargi prošeavttas / En ny medarbetare i projektetBures!

Mu namma lea Elina Kuhmunen ja lean ođđa mielbargi AIDA prošeavttas.
Mon lean bargan Ájtte museas máŋga jagi ja lean čuvvon prošeavtta dán rájis go álggahii.
Dál illudan hui ollu searvat dán joatkoprošektii –
AIDA – Arkiv som aktörer i samtiden.

Jag heter Elina Kuhmunen, är född i Jåhkåmåhkke och är ny medarbetare i AIDA-projektet. Jag har jobbat på Ájtte museums publika enhet under många år och har fått följa AIDA på håll.
Jag är väldigt glad över att nu få vara en del av detta fortsättningsprojekt –
AIDA - Arkiv som aktörer i samtiden.

Under min tid på Ájtte har jag arbetat med publikt arbete. Jag har bland annat ansvarat för butiken, guidningar och för museets tillfälliga utställningar. Utställningsarbete och samarbetet med slöjdare och konstnärer är erfarenheter jag tar med mig in i projektet.
Duodji har funnits kring mig under uppväxten och skapandet har varit en passion sedan barnsben. Jag är utbildad inom duodji på Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk under åren 2006-2008.
Att få arbeta kreativt med slöjden till 100% är något jag kan sakna. Därför känns detta projekt enormt intressant och värdefullt, då jag får arbeta med just duodji, fast på ett annat sätt.
 Det samiska språket är en annan av mina hjärtefrågor. Jag vill bidra till att det är ett levande språk. Och för mig är samiskan ett självklart förstahandsval, om situationen tillåter det.
I projektet ser jag möjligheter till utveckling inom områden som jag själv brinner för men här finns även nya outforskade utmaningar.

Framöver ansluter fler medarbetare till projektet, förutom projektledarna som varit med sedan start. Det ska bli riktigt roligt att få göra denna resa tillsammans med dem, slöjdarna, konstnärerna och ni andra som vill hänga med.

Mii oaidnalit! Vi ses! 

onsdag 25 mars 2020

AIDA II -fidnu lea vuolgán johtui


AIDA -prošeakta lea ožžon ruhtadeami joatkaprošektii AIDA II - arkiiva doaibmin dála áiggis. AIDA IIs ulbmilin lea vuodjut arkiivva geavaheddjiid dárbbuide. Prošeavttas ohcat čoavdosiid dasa, mo studeanttat/dutkit/geavaheaddjit sáhttet fidnet ođđa geainnuid árkiivvaide ja mo mii sáhttit fievrridit árkiivva bargguid nu ahte lea heivvolaš álgoálbmot lahkonanvugiide. Prošeakta bistá 30.9.2022 rádjái.

 

AIDA II -prošeavtta stivrenjoavkku doalai vuosttaš čoahkkima 19.3.2020. Coahkkimis ledje mielde Anna Westman Kuhmunen Ájtte-museas, Gunvor Guttorm Sámi allaskuvllas ja Inker-Anni Linkola-Aikio Sámi arkiivvas. Dan čoahkkima fertiimet doallat gáiddusin mátkkoštangildosiid dihtii. Čoahkkin lei dattege hui movttiidahtti ja buohkat ledje buori mielas plánet prošeavtta doaimmaid, vaikko fertiimetge mearridit maŋidit vuosttaš jagi doaimmaid nugo bargobájiid mátkkostan- ja čoahkkánangildosiid dihte. Aitto dál buot prošeavtta miellahttuásahusat barget rekryteremiin. Dasa lassin diehtojuohkin ja plánenbarggut leat áigeguovdilat.


AIDA II -hanke on käynnistynyt


fredag 4 januari 2019

Uusi työntekijä on aloittanut AIDA-hankkeessa

Kuva: Ulla Isotalo
Hei,
nimeni on Katja Lettinen ja olen AIDA-hankkeen uusi työntekijä. AIDA:n eli Arctic Indigenous Design Archives -hankkeen sisältöä ollaan nyt siirtämässä verkkoon ja astun mukaan verkkosivujen suunnitteluun. 

AIDA:n uudet verkkosivut esittelee hankkeessa kerättyjä Duojáreiden eli saamen käsityöläisten arkistoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä arkistopedagogista materiaalia ja hankkeen puitteissa järjestettyjen koulutusten tuloksia. AIDA:n